behandelingen

Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese. Waarmee kunnen wij u behandelen?

Uw 1e afspraak direct online plannen. 

Mocht u in de online agenda geen plekje vinden of wilt u binnen 24 uur een afspraak, bel ons dan.
klachten

Wat is uw klacht?

Nek

nekhernia • artrose • instabiliteit • blokkade

Rug

hernia • instabiliteit • blokkade • piriformissyndroom • SI klachten • stenose

Schouder

slijmbeursontsteking • peesirritatie • instabiliteit • frozen shoulder • artrose

Spier

zweepslag • hamstring • triggerpoints

Hand

fracturen • peesletsel • peesontsteking • gewrichtsletsel • zenuwletsel

Bekken/heup

zwangerschap • bevalling • ADL • traumatische bekkeninstabiliteit • artrose • impingement • labrumscheur • corpus liberum • slijmbeursontsteking 

Enkel

verstuiking • stabiliteit • vermoeidheid • fracturen • revalidatie

Knie

knieschijf • kraakbeen • meniscus • knieschool

Stress

hyperventilatie • duizeligheid • spanningsklachten • burn-out • slaapprobleem

Blessure

sportblessure

Long

astma • COPD

Overig

revalidatie • fracturen • blessures
informatie

Welke informatie zoekt u?

Uw 1e afspraak direct online plannen. 

Mocht u in de online agenda geen plekje vinden of wilt u binnen 24 uur een afspraak, bel ons dan.
actualiteiten
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Welke actualiteiten wilt u?

vacatures
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Welke actualiteiten wilt u?

Afspraak + Contact

Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese. Waar wilt u afspreken?

klachten
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Wat is uw klacht?

Nek

nekhernia • artrose • instabiliteit • blokkade

Rug

hernia • instabiliteit • blokkade • piriformissyndroom • SI klachten • stenose

Schouder

slijmbeursontsteking • peesirritatie • instabiliteit • frozen shoulder • artrose

Spier

zweepslag • hamstring • triggerpoints

Hand

fracturen • peesletsel • peesontsteking • gewrichtsletsel • zenuwletsel

Bekken/heup

zwangerschap • bevalling • ADL • traumatische bekkeninstabiliteit • artrose • impingement • labrumscheur • corpus liberum • slijmbeursontsteking 

Enkel

verstuiking • stabiliteit • vermoeidheid • fracturen • revalidatie

Knie

knieschijf • kraakbeen • meniscus • knieschool

Stress

hyperventilatie • duizeligheid • spanningsklachten • burn-out • slaapprobleem

Blessure

sportblessure

Long

astma • COPD

Overig

revalidatie • fracturen • blessures
informatie
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Welke informatie wilt u?

Uw 1e afspraak direct online plannen. 

Mocht u in de online agenda geen plekje vinden of wilt u binnen 24 uur een afspraak, bel ons dan.
Maak online afspraak
actualiteiten
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Welke actualiteiten wilt u?

vacatures
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Welke actualiteiten wilt u?

afspraak + Contact
Elk behandelplan begint met een persoonlijke intake/anamnese.

Welke behandel locatie wilt u?

Uw 1e afspraak direct online plannen. 

Mocht u in de online agenda geen plekje vinden of wilt u binnen 24 uur een afspraak, bel ons dan.
Maak online afspraak

Privacy verklaring.

Fysio Ter Horst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Fysio Ter Horst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals die wordt omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt de volgende punten met zich mee:
• wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy
• de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• wij vragen u om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
• wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze
 
Fysio Ter Horst is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemene zin vragen heeft, en u hierover contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via info@fysioterhorst.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of bedrijven.
Persoonsgegevens van patiënten of bedrijven worden door Fysio Ter Horst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• fysiotherapeutische behandeling naar aanleiding van de medische klacht
• administratief doeleinde, ten behoeve van het declaratieverkeer
• administratief doeleinde, ten behoeve van de administratie van de lessen bewegingsactiviteiten
• het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• de overeengekomen opdracht 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Ter Horst de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• naam (voor- en achternaam)
• tussenvoegsel
• geboortedatum
• telefoonnummer
• adres
• naam van uw huisarts
• e-mailadres
• geslacht
• BSN
• eventueel medische gegevens, enkel en alleen indien van toepassing

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Ter Horst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de volgende periode:
• gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de financiële afhandeling van de fysiotherapeutische behandelingen
• het berekenen van de standaarden waar een fysiotherapiepraktijk aan moet voldoen, volgens de verplichtingen gesteld door de HKZ-regelgeving

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt vermeld in de behandelovereenkomst.

Bewaartermijn.
Fysio Ter Horst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens Fysio Ter Horst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
• wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• ons emailverkeer verloopt via beveiligde websites
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Fysio Ter Horst Velp
Scheldestraat 2, 6882NE Velp
026.3620636

routebeschrijving

Fysio Ter Horst Velp Centrum
Gezondheidscentrum Velp
Rozendaalselaan 34-5, 6881LD Velp
026.3620636

routebeschrijving

Fysio Ter Horst Poos
Stationsstraat 32, 6881WB Velp
026.3635414

routebeschrijving

Fysio Ter Horst Rheden
Medisch Centrum Rheden
Haverweg 55c, 6991BR Rheden
026.2001500

routebeschrijving

Fysio Ter Horst Giesbeek
Het Binnenrijk Giesbeek
Burg. van Rielstraat 38, 6987AZ Giesbeek
0313.630005

routebeschrijving

Fysio Ter Horst Lochem
Francois Ballochilaan 83, 7242AS Lochem
0573.254287

routebeschrijving
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram